2008-03-01: గమనిక: అనామక మార్పుచేర్పులను నిషేధించాం. మార్పులు చెయ్యడానికి లోనికి ప్రవేశించాలి.

ప్లిగ్ తెలుగులో

e-తెలుగు నుండి

Value కు అనుగుణం గా వున్న English పదాన్ని తెలుగులో వ్రాయండి.

......................................................................................... Section: HEADER

  PLIGG_Visual_Name
    Value: తెలుగు వేదిక
  PLIGG_Visual_Home
    Value: మొదటి పేజీ
  PLIGG_Visual_Profile
    Value: Profile
  PLIGG_Visual_Profile_2
    Value: చూడు
  PLIGG_Visual_Profile_3
    Value: మార్చు
  PLIGG_Visual_Login
    Value: లాగిన్
  PLIGG_Visual_Logout
    Value: లాగౌట్
  PLIGG_Visual_Register
    Value: సభ్యత్వ నమోదు
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel
    Value: Admin
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_1
    Value: User Management
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_2
    Value: Category Management
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_3
    Value: Modify Language
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_4
    Value: File and MySQL Backup
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_5
    Value: Configure
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_6   NEW!!
    Value: Modules
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_RSSImport
    Value: RSS Importer
  PLIGG_Visual_Search_SearchResults
    Value: Search results for
  PLIGG_Visual_Search_SearchDefaultText
    Value: Search..
  PLIGG_Visual_Search_Go
    Value: Go

Section: MAINPAGE

  PLIGG_Visual_Published_News
    Value: ప్రచురించినవి
  PLIGG_Visual_Recently_Pop
    Value: ఇటీవల ప్రాచుర్యం పొందినవి
  PLIGG_Visual_Top_Today
    Value: ఈ రోజు టాప్
  PLIGG_Visual_Yesterday
    Value: నిన్న
  PLIGG_Visual_This_Week
    Value: ఈ వారం
  PLIGG_Visual_This_Month
    Value: ఈ నెల
  PLIGG_Visual_This_Year
    Value: ఈ సంవత్సరం

Section: QUEUED

  PLIGG_Visual_Pligg_Queued
    Value: ప్రచిరించబడనివి
  PLIGG_Visual_Pligg_Sort_News_By
    Value: Sort news by
  PLIGG_Visual_Pligg_Newest_St
    Value: Newest Stories
  PLIGG_Visual_Pligg_Oldest_St
    Value: Oldest Stories
  PLIGG_Visual_Pligg_Most_Pop
    Value: Most Popular
  PLIGG_Visual_Pligg_Least_Pop
    Value: Least Popular

Section: SIDEBAR

  PLIGG_Visual_What_Is_Pligg
    Value: What is DiggTelugu?
  PLIGG_Visual_What_Is_Pligg_Text
    Value: DiggTelugu is a Digg style social content site for Telugu Community
  PLIGG_Visual_What_Is_Pligg_Read_More
    Value: read more
  PLIGG_Visual_Welcome_Back
    Value: Welcome,
  PLIGG_Visual_Login_Title
    Value: Login
  PLIGG_Visual_Category_Title
    Value: Categories
  PLIGG_Visual_Top_5_Tags
    Value: Top 5 Tags
  PLIGG_Visual_Pligg_For_Stories
    Value: Vote for stories
  PLIGG_Visual_Submit_A_New_Story
    Value: క్రొత్త విషయం ప్రచురించండి
  PLIGG_Visual_Live
    Value: Live
  PLIGG_Visual_Tags
    Value: Tag cloud
  PLIGG_Visual_Top_Stories
    Value: Top stories
  PLIGG_Visual_Top_Users
    Value: Top users
  PLIGG_Visual_RSS_Feeds
    Value: RSS feeds
  PLIGG_Visual_RSS_Published
    Value: Published
  PLIGG_Visual_RSS_Queued
    Value: Unpublished
  PLIGG_Visual_RSS_All
    Value: All

Section: REGISTER

  PLIGG_Visual_Register_Register
    Value: Register
  PLIGG_Visual_Register_Username
    Value: Username
  PLIGG_Visual_Register_Email
    Value: Email
  PLIGG_Visual_Register_Verify
    Value: Verify
  PLIGG_Visual_Register_Password
    Value: Password
  PLIGG_Visual_Register_Verify_Password
    Value: Verify password
  PLIGG_Visual_Register_Create_User
    Value: Create user
  PLIGG_Visual_Register_Lowercase
    Value: lowercase letters only
  PLIGG_Visual_Register_FiveChar
    Value: five character minimum
  PLIGG_Visual_Register_Validation
    Value: Validation
  PLIGG_Visual_Register_Enter_Number
    Value: Please enter the number provided in the image below. If you can not read the number you may refresh your browser.
  PLIGG_Visual_Register_Continue
    Value: Continue
  PLIGG_Visual_Register_Error_Inserting
    Value: Error inserting username into database
  PLIGG_Visual_Register_Error_UserExists
    Value: The username requested already exists
  PLIGG_Visual_Register_Error_BadCode
    Value: The security code provided is not correct
  PLIGG_Visual_Register_Error_NoPassMatch
    Value: The passwords provided do not match
  PLIGG_Visual_Register_Error_FiveCharPass
    Value: Your password must be at least 5 characters long
  PLIGG_Visual_Register_Error_EmailExists
    Value: Another user with that email address exists
  PLIGG_Visual_Register_Error_BadEmail
    Value: The email address provided is not correct
  PLIGG_Visual_Register_Error_UserInvalid
    Value: Your requested username uses invalid characters
  PLIGG_Visual_Register_Error_UserTooShort
    Value: Username must be at least 3 characters long
  PLIGG_Visual_Register_Error_Return
    Value: Return and try again.

Section: LOGIN

  PLIGG_Visual_Login_Login
    Value: Login
  PLIGG_Visual_Login_Username
    Value: Username
  PLIGG_Visual_Login_Password
    Value: Password
  PLIGG_Visual_Login_Remember
    Value: Remember
  PLIGG_Visual_Login_LoginButton
    Value: Login
  PLIGG_Visual_Login_NewUsers
    Value: New users
  PLIGG_Visual_Login_NewUsersA
    Value: New user? Click
  PLIGG_Visual_Login_NewUsersB
    Value: here
  PLIGG_Visual_Login_NewUsersC
    Value: to register.
  PLIGG_Visual_Login_ForgottenPassword
    Value: Forgotten password
  PLIGG_Visual_Login_EmailChangePass
    Value: Email me a change request
  PLIGG_Visual_Login_Delivery_Failed
    Value: Message delivery failed
  PLIGG_Visual_Login_Does_Not_Exist
    Value: We're sorry, that user ID does not exist
  PLIGG_Visual_Login_Error
    Value: ERROR - incorrect username or password

Section: FORGOTTEN PASSWORD

  PLIGG_PassEmail_Subject
    Value: Your password change request.
  PLIGG_PassEmail_Body
    Value: Your password change request confirmation code is:
  PLIGG_PassEmail_From
    Value: password@telugusoftware.org
  PLIGG_PassEmail_SendSuccess
    Value: Message successfully sent! Please check your email for your confirmation code.
  PLIGG_PassEmail_SendFail
    Value: Message delivery failed.
  PLIGG_PassEmail_IdDoesntExist
    Value: We/'re sorry, that user id does not exist.
  PLIGG_PassEmail_LimitPerSecond
    Value: 60
  PLIGG_PassEmail_LimitPerSecond_Message
    Value: We/'re sorry, you can only make one request per minute. Thank you.
  PLIGG_PassEmail_Step2_Head
    Value: Forgotten password step 2
  PLIGG_PassEmail_Step2_ConfirmCode
    Value: Confirmation code
  PLIGG_PassEmail_Step2_ChangePass
    Value: Change my password

Section: STORY

  PLIGG_Visual_Story_LoginToComment
    Value: Log in to comment
  PLIGG_Visual_Story_Register
    Value: or register
  PLIGG_Visual_Story_RegisterHere
    Value: here
  PLIGG_Visual_Story_Comments
    Value: Comments
  PLIGG_Visual_Story_LastViewed_A
    Value: You last viewed this page
  PLIGG_Visual_Story_LastViewed_B
    Value: ago.
  PLIGG_Visual_Story_FirstView
    Value: This is your first time viewing this story.
  PLIGG_Visual_Story_WhoVoted
    Value: Who voted for this story
  PLIGG_Visual_Comment_Send
    Value: Send comment
  PLIGG_Visual_Comment_NoHTML
    Value: HTML is disabled
  PLIGG_Visual_Comment_Submit
    Value: Submit comment
  PLIGG_Visual_Comment_Edit
    Value: Edit
  PLIGG_Visual_Comment_ThisComment
    Value: this comment
  PLIGG_Visual_Comment_WrittenBy
    Value: written by
  PLIGG_Visual_Comment_Ago
    Value: ago
  PLIGG_Visual_Check_Spelling
    Value: Check spelling
  PLIGG_Visual_Comment_Rating
    Value: Rating
  PLIGG_Visual_Comment_Rate_Comment
    Value: Rate Comment
  PLIGG_Visual_Comment_Show_Hide
    Value: show/hide
  PLIGG_Visual_Comment_This_Comment
    Value: this comment
  PLIGG_Visual_Comment_Reply
    Value: Reply

Section: LINK_SUMMARY

  PLIGG_Visual_LS_Posted_By
    Value: Posted by
  PLIGG_Visual_LS_View_Profile
    Value: View profile
  PLIGG_Visual_LS_My_Friends
    Value: My friends
  PLIGG_Visual_LS_Send
    Value: Send
  PLIGG_Visual_LS_A_Message
    Value: a message
  PLIGG_Visual_LS_AddThisLinkTo
    Value: Add this link to...
  PLIGG_Visual_LS_AddTo
    Value: Add to:
  PLIGG_Visual_LS_Fav_Book
    Value: Bookmarks
  PLIGG_Visual_LS_Admin_Edit
    Value: Edit the title or description.
  PLIGG_Visual_LS_Admin_Status
    Value: Admin: Change the status.
  PLIGG_Visual_Recommend_Link_Text
    Value: Tell a friend
  PLIGG_Visual_Recommend_FormTitle
    Value: Tell a friend
  PLIGG_Visual_Recommend_EnterAddress
    Value: Enter up to 3 addresses:
  PLIGG_Visual_Recommend_Comment
    Value: Add a comment?
  PLIGG_Visual_Tags_Link_Summary
    Value: Tags
  PLIGG_MiscWords_Category
    Value: Category
  PLIGG_MiscWords_Trackback
    Value: Trackback
  PLIGG_MiscWords_Discuss
    Value: Discuss
  PLIGG_MiscWords_Comment
    Value: Comment
  PLIGG_MiscWords_Comments
    Value: Comments
  PLIGG_Visual_Votes
    Value: Votes
  PLIGG_Visual_Vote_Cast
    Value: Voted
  PLIGG_Visual_Vote_For_It
    Value: Vote
  PLIGG_Visual_Vote_Average
    Value: Average Rating
  PLIGG_Visual_Vote_Average_With
    Value: with
  PLIGG_Visual_Vote_Average_Votes
    Value: vote(s)
  PLIGG_Visual_Admin_Links
    Value: admin links
  PLIGG_Visual_Read_More
    Value: read more
  PLIGG_Visual_Recommend_Submit
    Value: Submit

Section: SUBMIT - STEP 1

  PLIGG_Visual_Submit1_Header
    Value: Submit a new story, step 1 of 3
  PLIGG_Visual_Submit_Editorial
    Value: If this is an editorial, and you don't have a URL, just press continue.
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct
    Value: Please follow a few simple guidelines to make this site a better place
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_1A
    Value: Quality Content
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_1B
    Value: Is your story relevant to the site?
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_2A
    Value: Link Directly to the Source
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_2B
    Value: Save people time by linking directly to the original news story.
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_3A
    Value: Search First
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_3B
    Value: Avoid duplicate submissions by searching to make sure someone else has not submitted the story already.
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_4A
    Value: Be Descriptive
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_4B
    Value: You are the story editor, so explain what it is and why it is cool.
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_5A
    Value: Click To Edit
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_5B
    Value: Click To Edit
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_6A
    Value: Click To Edit
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_6B
    Value: Click To Edit
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_7A
    Value: Click To Edit
  PLIGG_Visual_Submit1_Instruct_7B
    Value: Click To Edit
  PLIGG_Visual_Submit1_NewsSource
    Value: News source
  PLIGG_Visual_Submit1_NewsURL
    Value: Original news URL
  PLIGG_Visual_Submit1_Continue
    Value: Continue

Section: SUBMIT - STEP 2

  PLIGG_Visual_Submit2_Header
    Value: Submit a new story, step 2 of 3
  PLIGG_Visual_Submit2_Source
    Value: Source URL
  PLIGG_Visual_Submit2_NewsURL
    Value: News URL
  PLIGG_Visual_Submit2_URLTitle
    Value: URL Title
  PLIGG_Visual_Submit2_IsBlog
    Value: it seems to be a blog
  PLIGG_Visual_Submit2_Details
    Value: article details
  PLIGG_Visual_Submit2_Title
    Value: Story title
  PLIGG_Visual_Submit2_TitleInstruct
    Value: Please enter the title of the story you are linking to. (max 120 characters)
  PLIGG_Visual_Submit2_Tags
    Value: Tags
  PLIGG_Visual_Submit2_Tags_Inst1
    Value: Short, generic words separated by ',' (comma)
  PLIGG_Visual_Submit2_Tags_Example
    Value: Example:
  PLIGG_Visual_Submit2_Tags_Inst2
    Value: web, programming, free software
  PLIGG_Visual_Submit2_No_HTMLTagsAllowed
    Value: No
  PLIGG_Visual_Submit2_HTMLTagsAllowed
    Value: HTML tags allowed
  PLIGG_Visual_Submit2_Description
    Value: Description
  PLIGG_Visual_Submit2_DescInstruct
    Value: Write your own description of the news story you are submitting. It should be about 2 to 4 sentences long.
  PLIGG_Visual_Submit2_Summary
    Value: Summary
  PLIGG_Visual_Submit2_SummaryInstruct
    Value: This text will appear when looking at this story in 'summary' mode, like when it's on the front page.
  PLIGG_Visual_Submit2_SummaryCheckBox
    Value: I'd like to enter my own summary.
  PLIGG_Visual_Submit2_SummaryLimit
    Value: Limit
  PLIGG_Visual_Submit2_SummaryLimitCharacters
    Value: characters.
  PLIGG_Visual_Submit2_SummaryCharactersLeft
    Value: characters left
  PLIGG_Visual_Submit2_Category
    Value: Category
  PLIGG_Visual_Submit2_CatInstruct
    Value: Please choose the most appropriate category.
  PLIGG_Visual_Submit2_Trackback
    Value: Trackback
  PLIGG_Visual_Submit2_TrackbackInstruct
    Value: You can add or change the trackback url if it has been detected automatically
  PLIGG_Visual_Submit2_Continue
    Value: Preview and Submit
  PLIGG_Visual_Submit2Errors_InvalidURL
    Value: URL is invalid or blocked
  PLIGG_Visual_Submit2Errors_TryAgain
    Value: try again
  PLIGG_Visual_Submit2Errors_Back
    Value: Back
  PLIGG_Visual_Submit2Errors_DupeArticleURL
    Value: Duplicate article URL
  PLIGG_Visual_Submit2Errors_DupeArticleURL_Instruct
    Value: Please double check the URL and make sure that the article has not been already published
  PLIGG_Visual_Submit2Errors_DupeArticleURL_Instruct2
    Value: You can vote and comment on the existing article

Section: SUBMIT - STEP 3

  PLIGG_Visual_Submit3_Header
    Value: Confirm details, step 3 of 3
  PLIGG_Visual_Submit3_Details
    Value: Story details
  PLIGG_Visual_Submit3_Modify
    Value: Modify
  PLIGG_Visual_Submit3_SubmitStory
    Value: Submit story
  PLIGG_Visual_Submit3Errors_TryAgain
    Value: try again
  PLIGG_Visual_Submit3Errors_Back
    Value: Back
  PLIGG_Visual_Submit3Errors_BadKey
    Value: Incorrect key
  PLIGG_Visual_Submit3Errors_HasHistory
    Value: History already in database
  PLIGG_Visual_Submit3Errors_Incomplete
    Value: Incomplete title or text
  PLIGG_Visual_Submit3Errors_URLInTitle
    Value: Please do not place URLs in the title
  PLIGG_Visual_Submit3Errors_NoCategory
    Value: No category selected

Section: TAGS

  PLIGG_Visual_Tags_Tags
    Value: Tag cloud
  PLIGG_Visual_Tags_All
    Value: All
  PLIGG_Visual_Tags_48_Hours
    Value: 48 hours
  PLIGG_Visual_Tags_This_Week
    Value: This week
  PLIGG_Visual_Tags_This_Month
    Value: This month
  PLIGG_Visual_Tags_This_Year
    Value: This year

Section: LIVE

  PLIGG_Visual_Comments
    Value: Latest Comments
  PLIGG_Visual_Comments_Comment
    Value: comment
  PLIGG_Visual_Comments_Author
    Value: author
  PLIGG_Visual_Comments_Date
    Value: ago
  PLIGG_Visual_Comments_Link
    Value: story
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Comments
    Value: Comments
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Published_Tab
    Value: Published
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Unpublished_Tab
    Value: Unpublished
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Published
    Value: Latest Published
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Unpublished
    Value: Latest Unpublished
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Vote
    Value: votes
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Category
    Value: category
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_All
    Value: all
  PLIGG_Visual_All_Hour
    Value: hour
  PLIGG_Visual_All_Action
    Value: action
  PLIGG_Visual_All_User
    Value: user/problem
  PLIGG_Visual_All_Story
    Value: story
  PLIGG_Visual_All_State
    Value: state
  PLIGG_Visual_All_Votes
    Value: votes

Section: TOP USERS

  PLIGG_Visual_TopUsers_Statistics
    Value: Top users
  PLIGG_Visual_TopUsers_TH_User
    Value: User
  PLIGG_Visual_TopUsers_TH_News
    Value: News
  PLIGG_Visual_TopUsers_TH_PublishedNews
    Value: Published
  PLIGG_Visual_TopUsers_TH_Comments
    Value: Comments
  PLIGG_Visual_TopUsers_TH_TotalVotes
    Value: Total votes
  PLIGG_Visual_TopUsers_TH_PublishedVotes
    Value: Published votes
  PLIGG_Visual_TopUsers_TH_Karma
    Value: Karma

Section: PODCAST

  PLIGG_Visual_Podcast_Title
    Value: DiggTelugu Podcast
  PLIGG_Visual_Podcast_Description
    Value: DiggTelugu Web 2.0 Podcast Content Management System
  PLIGG_Visual_Podcast_Link
    Value: http://www.pligg.com/forum/
  PLIGG_Visual_Podcast_Language
    Value: en-us
  PLIGG_Visual_Podcast_Copyright
    Value: Copyright 2007
  PLIGG_Visual_Podcast_Webmaster
    Value: podcast@pligg.com
  PLIGG_Visual_Podcast_iTunes_Author
    Value: Yankidank
  PLIGG_Visual_Podcast_iTunes_Subtitle
    Value: A podcast powered by DiggTelugu
  PLIGG_Visual_Podcast_iTunes_Summary
    Value: Make your own DiggTelugu Podcast by visiting www.pligg.com/forum/
  PLIGG_Visual_Podcast_iTunes_Owner
    Value: Yankidank
  PLIGG_Visual_Podcast_iTunes_Owner_Email
    Value: podcast@pligg.com
  PLIGG_Visual_Podcast_iTunes_Explicit
    Value: No
  PLIGG_Visual_Podcast_Category
    Value: Technology
  PLIGG_Visual_Podcast_Subcategory
    Value: Podcast

Section: BREADCRUMBS

  PLIGG_Visual_Breadcrumb_SiteName
    Value: తెలుగు వేదిక
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Home
    Value: మొదటి పేజీ
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Your_Location
    Value: మీ ప్రదేశం
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Queued
    Value: ప్రచురించబడనివి
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Discarded
    Value: Discarded
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Search
    Value: Search results for
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_About
    Value: తెలుగు వేదిక గురించి
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Login
    Value: Login
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Register
    Value: Register
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_RegisterStep2
    Value: Register step 2
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Submit
    Value: Submit
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Live
    Value: Live
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Cloud
    Value: Tag cloud
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_TopUsers
    Value: Top users
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Profile
    Value: User
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_View_User
    Value: View User
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Edit_User
    Value: Edit User
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Edit_User_Data_Saved
    Value: Data Saved
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_User_Reset_Pass
    Value: Reset Password
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_User_Disable
    Value: Disable User
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_User_Disable_2
    Value: User Disabled
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_User_Killspam
    Value: Killspam (Step 1)
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_View_Comments
    Value: View Submitted Comments
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_User_Does_Not_Exist
    Value: User Doesn't Exist
  PLIGG_Visual_Breadcrumb_Category_Colors
    Value: Category Colors CSS

Section: USER PROFILE

  PLIGG_Visual_User_PersonalData
    Value: Personal info
  PLIGG_Visual_User_NewsSent
    Value: Submitted
  PLIGG_Visual_User_NewsPublished
    Value: Published
  PLIGG_Visual_User_NewsUnPublished
    Value: Unpublished
  PLIGG_Visual_User_NewsVoted
    Value: Voted
  PLIGG_Visual_User_NewsCommented
    Value: Commented
  PLIGG_Visual_User_Profile_Modify
    Value: Modify
  PLIGG_Visual_User_Profile_User
    Value: User
  PLIGG_Visual_User_Profile_Homepage
    Value: Homepage
  PLIGG_Visual_User_Profile_Joined
    Value: Joined
  PLIGG_Visual_Profile_Email
    Value: Private email
  PLIGG_Visual_User_Profile_PublicEmail
    Value: Public email
  PLIGG_Visual_Profile_Location
    Value: Location
  PLIGG_Visual_Profile_Occupation
    Value: Occupation
  PLIGG_Visual_User_Profile_AIM
    Value: AIM
  PLIGG_Visual_User_Profile_MSN
    Value: MSN
  PLIGG_Visual_User_Profile_Yahoo
    Value: Yahoo
  PLIGG_Visual_User_Profile_GTalk
    Value: Google Talk
  PLIGG_Visual_User_Profile_Skype
    Value: Skype
  PLIGG_Visual_User_Profile_IRC
    Value: IRC
  PLIGG_Visual_User_Profile_KarmaPoints
    Value: Karma
  PLIGG_Visual_User_Profile_Last_5_Title
    Value: Last 5 people to view this profile
  PLIGG_Visual_User_Profile_Bookmarklet_Title
    Value: Easy submission of new links
  PLIGG_Visual_User_Profile_Bookmarklet_Title_1
    Value: You can easily submit stories to
  PLIGG_Visual_User_Profile_Bookmarklet_Title_2
    Value: Just bookmark the link below in your favorite browser. After that, the only thing you have to do to start submitting a story is to click the bookmarklet in your browser.
  PLIGG_Visual_User_Profile_The_Bookmarklet
    Value: The Bookmarklet
  PLIGG_Visual_User_Profile_Opera
    Value: Opera
  PLIGG_Visual_User_Profile_Opera_1
    Value: Rightclick the link below, and choose Bookmark Link
  PLIGG_Visual_User_Profile_Firefox
    Value: Firefox
  PLIGG_Visual_User_Profile_Firefox_1
    Value: Drag the link below to your Bookmarks Toolbar
  PLIGG_Visual_User_Profile_IE
    Value: Internet Explorer
  PLIGG_Visual_User_Profile_IE_1
    Value: Rightclick the link below, choose Add to favorites.
  PLIGG_Visual_User_Profile_View_RSS
    Value: View
  PLIGG_Visual_User_Profile_View_RSS_2
    Value: RSS feed
  PLIGG_Visual_User_Profile_Remove_Friend
    Value: Remove
  PLIGG_Visual_User_Profile_Remove_Friend_2
    Value: from my friends
  PLIGG_Visual_User_Profile_Removing_Friend
    Value: Removing friend
  PLIGG_Visual_User_Profile_Add_Friend
    Value: Add
  PLIGG_Visual_User_Profile_Add_Friend_2
    Value: to my friends
  PLIGG_Visual_User_Profile_Adding_Friend
    Value: Adding friend
  PLIGG_Visual_User_Profile_View_Friends
    Value: View my friends
  PLIGG_Visual_User_Profile_Viewing_Friends
    Value: Viewing your friends
  PLIGG_Visual_User_Profile_View_Friends_2
    Value: View people who've added me as a friend
  PLIGG_Visual_User_Profile_Viewing_Friends_2
    Value: Viewing people who've added you as a friend
  PLIGG_Visual_User_Profile_Viewing_Friends_2a
    Value: People who have added you as a friend

Section: PROFILE

  PLIGG_Visual_User_Profile_User_Stats
    Value: User stats
  PLIGG_Visual_User_Profile_Total_Links
    Value: Total links
  PLIGG_Visual_User_Profile_Published_Links
    Value: Published links
  PLIGG_Visual_User_Profile_Total_Comments
    Value: Comments
  PLIGG_Visual_User_Profile_Total_Votes
    Value: Votes
  PLIGG_Visual_User_Profile_Published_Votes
    Value: Published votes
  PLIGG_Visual_Profile_ModifyProfile
    Value: Modify profile
  PLIGG_Visual_Profile_OnlyAdmins
    Value: Only admins will see this email.
  PLIGG_Visual_Profile_Everyone
    Value: Everyone who looks at your profile will be able to see the information below!
  PLIGG_Visual_Profile_RealName
    Value: Real name
  PLIGG_Visual_Profile_IRC_Instruct
    Value: (begin with irc://)
  PLIGG_Visual_Profile_ChangePass
    Value: If you wish to change your password enter your new password below
  PLIGG_Visual_Profile_OldPass
    Value: Old password
  PLIGG_Visual_Profile_NewPass
    Value: New password
  PLIGG_Visual_Profile_VerifyNewPass
    Value: Verify new password
  PLIGG_Visual_Profile_Save
    Value: Save
  PLIGG_Visual_Profile_CurrentAvatar
    Value: Current Avatar:
  PLIGG_Visual_Profile_UseDefaultAvatar
    Value: I want to use the default avatar.
  PLIGG_Visual_Profile_UploadAvatar
    Value: I want to upload my own avatar.
  PLIGG_Visual_Profile_UploadAvatar2
    Value: Upload avatar
  PLIGG_Visual_Profile_AvatarResize
    Value: If the image is larger than 30x30 it will be resized.
  PLIGG_Visual_Profile_AvatarUpload
    Value: Upload Image

Section: ADMIN

  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_Main
    Value: Admin Panel
  PLIGG_Visual_Header_AdminPanel_NoAccess
    Value: Access denied.
  PLIGG_Visual_Change_Link_Status
    Value: Change link status
  PLIGG_Visual_Change_Link_Title
    Value: Link Title
  PLIGG_Visual_Change_Link_URL
    Value: Link URL
  PLIGG_Visual_Change_Link_Content
    Value: Link Content
  PLIGG_Visual_Change_Link_Status2
    Value: Link Status
  PLIGG_Visual_Change_Link_Submitted_By
    Value: Link Submitted By
  PLIGG_Visual_Ban_This_URL
    Value: Ban this URL
  PLIGG_Visual_Ban_This_URL_Success
    Value: Success, wrote
  PLIGG_Visual_Ban_This_URL_Success2
    Value: to file
  PLIGG_Visual_Ban_This_URL_List_All
    Value: List all banned domains.
  PLIGG_Visual_Ban_This_URL_List_All2
    Value: listing banned domains
  PLIGG_Visual_Disable_This_USer
    Value: Disable This User
  PLIGG_Visual_Change_Link_Discard
    Value: A \discard\ link will disappear and will not be shown unless directly opened.
  PLIGG_Visual_Change_Link_Queued
    Value: A \queued\ link is one that has not yet made it to the front page.
  PLIGG_Visual_Change_Link_Published
    Value: A \published\ link is one that has made it to the front page.
  PLIGG_Visual_Change_Link_Reason
    Value: What is the reason?
  PLIGG_Visual_Change_Link_Reason_Spam
    Value: This is spam
  PLIGG_Visual_This_Will_Ban
    Value: This will ban
  PLIGG_Visual_Are_You_Sure
    Value: Are you sure?
  PLIGG_Visual_Ban_Link_Yes
    Value: Yes
  PLIGG_Visual_Ban_Link_No
    Value: No
  PLIGG_Visual_View_Links_Status
    Value: Status
  PLIGG_Visual_View_Links_New_Window
    Value: Title - Opens in new window.
  PLIGG_Visual_View_Links_Back_To_User
    Value: Back to user
  PLIGG_Visual_View_Comments_Content
    Value: Comment Content
  PLIGG_Visual_View_Comments_Open_Link
    Value: Open Link
  PLIGG_Visual_View_Comments_Edit
    Value: Edit Comment
  PLIGG_Visual_View_User_Login
    Value: Login
  PLIGG_Visual_View_User_Level
    Value: Level
  PLIGG_Visual_View_User_Email
    Value: Email
  PLIGG_Visual_View_User_LL_Date
    Value: Last Login Date/Time
  PLIGG_Visual_View_User_LL_Address
    Value: Last Login IP Address
  PLIGG_Visual_View_User_IP_Address
    Value: Registration IP Address
  PLIGG_Visual_View_User_Sub_Links
    Value: View submitted links
  PLIGG_Visual_View_User_Sub_Comments
    Value: View submitted comments
  PLIGG_Visual_View_User_Reset_Pass
    Value: Reset users\' password to \password\
  PLIGG_Visual_View_User_Reset_Pass_Confirm
    Value: Are you sure?
  PLIGG_Visual_View_User_Edit_Data
    Value: Edit user data
  PLIGG_Visual_View_User_Disable
    Value: Disable this user
  PLIGG_Visual_View_User_Killspam
    Value: KillSpam this user
  PLIGG_Visual_View_User_Reset_Pass2
    Value: Reset Password
  PLIGG_Visual_View_User_Reset_Pass3
    Value: Password has been reset to \password\
  PLIGG_Visual_View_Killspam_Step1
    Value: Are you sure you want to \killspam\ this user, deleting the user, their stories, and comments?
  PLIGG_Visual_View_Killspam_Final
    Value: User KillSpammed
  PLIGG_Visual_View_User_Edit_Cancel
    Value: Cancel
  PLIGG_Visual_View_Backup
    Value: Backup the following
  PLIGG_Visual_View_Backup_Files
    Value: Backup all files (except avatars)
  PLIGG_Visual_View_Backup_Avatars
    Value: Backup avatars
  PLIGG_Visual_View_Backup_Database
    Value: Backup database
  PLIGG_Visual_View_Backup_Previous
    Value: Previously created backups
  PLIGG_Visual_View_Backup_Remove
    Value: Remove all the backups listed below
  PLIGG_Visual_View_Category_Name
    Value: Category
  PLIGG_Visual_View_Category_Delete
    Value: Delete
  PLIGG_Visual_View_Category_Add
    Value: Add A New Category

Section: EDITSTORY

  PLIGG_Visual_EditStory_Notify
    Value: Notification
  PLIGG_Visual_EditStory_NotifyText
    Value: Notify submitter of this change
  PLIGG_Visual_EditStory_Reason_typo
    Value: There was a typo
  PLIGG_Visual_EditStory_Reason_category
    Value: The category was incorrect
  PLIGG_Visual_EditStory_Reason_tags
    Value: The tags were incorrect
  PLIGG_Visual_EditStory_Reason_foul
    Value: There was foul language
  PLIGG_Visual_EditStory_Reason_other
    Value: Other
  PLIGG_Visual_EditStory_Email_Subject
    Value: Story change
  PLIGG_Visual_EditStory_Email_AdminMadeChange
    Value: An administrator has made a change the to the following story.
  PLIGG_Visual_EditStory_Email_ReasonText
    Value: The reason for this change is
  PLIGG_Visual_EditStory_Email_PreviousText
    Value: Previous
  PLIGG_Visual_EditStory_Email_NewText
    Value: New

Section: MISC

  PLIGG_Visual_Meta_Language
    Value: en-us
వ్యక్తిగత పనిముట్లు
నేంస్పేసులు

వైవిధ్యాలు
చర్యలు
మార్గదర్శకం
పరికరాలపెట్టె